Provádíme veškeré práce, které jsou nutné pro zodpovědnou přípravu a realizaci energetických projektů. U jednodušších akcí jsme schopni provést většinu činností vlastními silami, u velkých projektů jsme připraveni pro Vás sestavit ve spolupráci s osvědčenými spolupracujícími firmami a fyzickými osobami odpovídající tým, případně jsme připraveni zařadit se do již existujícího Vašeho pracovního týmu.

Jsme držiteli veškerých oprávnění pro provádění níže specifikovaných činností (viz sekce Kvalifikace:

 • Zpracování záměrů a studií proveditelnosti vč. ekonomického hodnocení projektu.
 • Vypracování studií zdrojů elektrické energie z pohledu možnosti poskytování podpůrných služeb přenosové soustavě.
 • Vypracování energetického auditu na základě zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, hlava IV., § 9, ve znění vyhlášky 480/2012 Sb., kterými se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu.
 • Vypracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB) dle Vyhlášky č. 78/2013 Sb.
 • Provádění kontrol kotlů a rozvodů tepelné energie dle Vyhlášky č. 194/2013 Sb. (pravidelné a jednorázové kontroly)
 • Provádění kontrol klimatizací dle Vyhlášky č. 193/2013 Sb.
 • Vypracování posudků energetického auditora a výpočtů úspor emisí pro investiční akce v rámci žádosti o přidělení bezplatných emisních povolenek.
 • Zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení včetně požárně technického řešení stavby.
 • Příprava žádostí o stavební povolení vč. příloh, zastupování investora při stavebním řízení.
 • Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele, organizování výběrových řízení, vč. nadlimitních zakázek dle  Zákona o zadávání veřejných zakázek.
 • Provádění veškerých inženýrských činností při realizaci projektů: organizování předání staveniště zhotoviteli, organizování kontrolních dní, provádění technického dozoru, sledování plnění časového a finančního plánu výstavby, provádění kontrol a přejímek ve výrobě důležitých komponent, provádění technického dozoru při zkouškách před uvedením do provozu, příprava přejímek vč. vypracování podrobného soupisu vad a nedodělků a předávacího protokolu, kontrola odstraňování vad a nedodělků, atp.
 • Kontrola předávané inspekční, dodavatelské a provozní dokumentace vč. kontroly úplnosti a správnosti dokumentace skutečného provedení díla.
 • Organizování garančních měření na technologických zařízeních staveb.
 • Vypracování provozní dokumentace: místních provozních předpisů, havarijních řádů, provozních pravidel lokálních distribučních soustav atp.
 • Provádění technické pomoci při provozování energetických děl, provádění hodnocení zkušebního provozu, vyřizování reklamací atp.

Na Vaši žádost Vám obratem vypracujeme cenovou nabídku.